درست ها:
اشتباه ها:
زمان باقیمانده:
مربعی که رنگش متفاوته رو انتخاب کن
تعداد درست ها:
تعداد اشتباه ها:
زمان باقی مانده: